METODIK

 

Venöhus arbetar med att skapa en miljö som stärker ungdomarnas känsla av sammanhang, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sina liv.

adad-700

ADAD

Vi arbetar med ett kartläggningsverktyg för unga med social problematik som heter ADAD.
Metoden grundar sig på intervjufrågor inom nio olika livsområden.

villewera

FYSISK TRÄNING

Balans mellan kropp och själ = psykiskt välmående!

För att förbättra den fysiska och psykiska hälsan deltar flickorna i regelbundna fysiska aktiviteter på gym eller andra aktiviteter som vi bestämmer gemensamt.
Många studier visar på att regelbunden fysisk träning ger ett flertal  fördelar utöver en fysiskt stark kropp. Några av fördelarna är följande:

 • minskad ångest
 • motverkar depression. Regelbunden fysisk träning ger samma effekt på mild eller medelsvår depression som SSRI-preparat (Hansen, 2018).
 • ökad koncentrationsförmåga
 • minskad stress
 • ökad minnesförmåga
 • ökad kreativitet

Fysisk träning stärker kroppsmedvetenheten, ger ökad styrka, uthållighet, energi och vitalitet. Vi vet att fysisk träning ger större lugn och mindre oro som per automatik ger en mer positiv livssyn. Relationen stärks mellan flickorna och personal när vi upplever saker tillsammans, likväl som parallella samtal blir ett naturligt inslag.

horse_sissi-700

HÄST

Ansvar, hänsyn och lyhördhet tränas

Vi använder oss av hästunderstödda aktiviteter (HUA) för att bidra till flickornas välmående. Även hundar finns regelbundet i verksamheten i samma syfte.

Vi har ett samarbete med Kulltorps islandshästar där ungdomarna erbjuds samvaro med och ridning av islandshästar 2-3 gånger per vecka.

När vi besöker stallet är tiden strukturerad utifrån olika övningar som syftar till att stärka varierande förmågor hos ungdomarna. HUT är en evidensbaserad metod som kan användas för att stärka:

 • impulskontroll
 • empati
 • medveten närvaro
 • närhet
 • samarbete
 • kroppskontroll
 • ledarskap
 • självförtroende

Både hästar och hundar är känsliga varelser som speglar våra emotioner och gör det tydligt för ungdomen vad hon behöver jobba med. Självkänslan växer när du kan styra ett stort djur och samvaron med djur minskar stress och ökar kroppens endorfiner. Föreställ dig känslan av att bli väckt av en hund på morgonen när du ska iväg till skolan!

peace-700

SAMTAL

Varje ungdom har en egen kontaktperson på Venöhus som hon har enskilda samtal med varje vecka. Kontaktpersonen och ungdomen jobbar tillsammans fram delmål utifrån genomförandeplanen. Denna följs upp regelbundet för att det ska bli tydligt för ungdomen vilka framsteg hon har gjort. För ungdomar som behöver ytterligare stöd i form av terapeutiska samtal har vi samarbete med erfarna terapeuter på Relationsmottagningen i Linköping.

På våra husmöten tar vi upp olika psykoedukativa teman utifrån ungdomarnas behov. Detta kan vara samtal kring exempelvis alkohol, tobak, relationer m.m.

skofjaril-700

ADL

Tydlighet i en värld av kaos brukar uppskattas är vår erfarenhet. På Venöhus jobbar vi med bildstöd där behov finns. Varje ungdom får ett tydligt veckoschema där samtliga aktiviteter för veckan
finns med. För att förbereda ungdomen för livet efter placeringen kan  även vissa ansvarsområden i verksamheten ingå i planeringen.

Varje vecka har vi husmöten med hela ungdomsgruppen. Då planerar
vi prova-på aktivitet och helgmiddagar tillsammans med ungdomarna. Detta är även ett tillfälle för ungdomarna att lyfta sina åsikter och önskemål.

Aktiviteterna utanför Venöhus ger ungdomarna en bredare bild av samhället och vad som förväntas av dem. Ungdomarna kan på det sättet lära sig sociala och praktiska färdigheter genom vardagliga situationer och aktiviteter tillsammans med personal och av varandra.

Venöhus – HVB för flickor 13-17 år

KONTAKTA OSS